Introduktion om Ledarskap

Ledningens betydelse kan inte underskattas. Värderingar, och därav följande handlingsmönster i toppen, påverkar och styr direkt såväl som indirekt beteendet i hela organisationen.

Mätbart är sjukfrånvaro, personalomsättning, vinst, kostnadsmassa, produktivitet mm. Allt detta är dock resultat av något som är svårare att mäta men som icke desto mindre styr; individers förhållningssätt och kompetens.

Ju tydligare ledarskap och ju större insikt om människors behov desto bättre trivsel och resultat. Man måste kunna leda sig själv för att kunna leda andra. Detta förutsätter god självinsikt.

• Transformativt ledarskap – så når vi höjderna

Ett svagt eller obefintligt ledarskap ger utrymme för makt utövad på fel grunder. Tydligt ledarskap kanaliserar kreativitet och arbetsglädje.

I traditionell akademisk ledarskapslitteratur beskrivs olika typer av ledarskap; auktoritärt, demokratiskt och laissez faire, så kallad låt gå-mentalitet. Ingetdera förklarar dock när extraordinära ledarinsatser förmått lyfta en organisation till oanade höjder.

Alltsedan 70-talet har en del forskare satt fokus på detta och Bernard Bass - verksam vid Center of Leadership Studies, State University of New York, SUNY, Binghamton - framstår som den starkast lysande stjärnan. Han har tillsammans med kollegan Bruce Avolio bedrivit betydande forskning och de presenterar en starkt underbyggd teori om det beteendemönster som går att iakttaga hos framgångsrika ledare.

Ett bra chefsskap i traditionell mening kännetecknas av att det leder till måluppfyllelse genom tydlighet om förväntningar och ersättningar.

På engelska kan det sammanfattas som:
”Good Management = goals, objectives, structure, quality and control, managing processes, systems and structures.”

Med det transaktionella ledarskapet, beskrivet här ovan, som grund har man genom forskning fått fram ett antal komponenter med samlingsnamnet transformativt ledarskap. Genom att addera det transaktionella och det transformativa synsättet har man kunnat formulera vägen till att uppnå mästerskapet. Det framgångsrika ledarskapet inkluderar både hårda och mjuka värden. Detta för tankarna till två gudar i antiken, nämligen Apollon som stod för form, förnuft och disciplin och Dionysos som representerade lusten, intuitionen och känslan på ett högre medvetandeplan.

Exempel på ledare som man studerat är Gandi, Churchill, Martin Luther King, Kennedy och Mountbatten. Man har funnit korrelation i ledarsakpet mellan dessa historiskt stora ledare och vår tids banbrytande ledarskap exemplifierat hos Richard Branson, Virgin, Janne Carlzon, SAS och Nelson Mandela, för att nämna några.

Följande ledord har funnits avgörande för det transformativa delen av ledarskapet.

Vision
Förtroende
Respekt
Inspiration
Utveckla potential
Förändring
Kreativitet
Innovation
Mening
Överensstämmelse


När ledaren lever som han/hon lär och så att säga förkroppsligar visionen så att ett dynamiskt klimat av framåtanda och respekt utvecklas, leder detta till extraordinära resultat. Transformativa ledare har medarbetare som enligt många studier visar störst arbetstillfredsställelse, mindre stress, mindre sjukfrånvaro, större ansvarstagande, hängivenhet, större effektivitet, bättre grupprestation, bättre individprestation, högre försäljning, starkare lojalitet och bättre lönsamhet. Kort sagt framgång.

Det transformativa ledarskapet sammanfattas enklast genom
Fyra I:n: Beaktande av individen, Ideellt inflytande, Intellektuell stimulans, Inspirerande (besjälad) motivation.

Beaktande av individen

Ledaren ser till individens potential och behov. Ledaren fungerar som medveten coach i syfte att underlätta för goda prestationer hos medarbetarna och styr prestationer mot mätbara resultat.
Den tjänande ledaren har individens växande för ögonen och underlättar relationer inom olika arbetsgrupper och mellan enskilda individer. Allt detta förutsätter att ledaren har förmågan att sätta värde på olika individers olikheter och unika begåvningsresurser. ”Jag ser vem du är”. Ledaren rör sig runt i organisationen, rent fysiskt. ”Managing by walking around”. Hon/han är tydligt närvarande och hanterar och styr genom att vandra omkring och skapa relationer och nätverk.

Ideellt inflytande

Med ideellt inflytande menas att ledaren förkroppsligar organisationens kärnvärden. Ledaren är konsekvent och medveten om sin roll som föredöme. Hon/han uttalar organisationens värderingar, vilka överensstämmer med ledarens egna, samt demonstrerar dem i praktisk handling. Ledaren upplevs starkt närvarande och det finns en tydlig konsekvens mellan ord och handling. Genom att ledaren statuerar tydligt exempel och är synlig, speglar sig medarbetarna i detta och värderingarna ”smittar” i positiv bemärkelse. Detta lägger i sin tur grunden för ömsesidigt förtroende och respekt.

Intellektuell stimulans

Genom att utmana status quo bidrager ledaren till att skapa ett förändringsbenäget klimat i organisationen. För att våga kliva ur invanda stigar krävs en stigfinnare och den rollen kan ledaren själv ta på sig eller också kan hon/han delegera till personer med erforderlig expertkompetens. Ledarens uppgift är primärt att stimulera fram ett generöst och ickedömande klimat så att människor vågar släppa fram idéer och förslag. Ledaren stöttar och befrämjar kreativitet och nyheter. Entreprenörskap uppmuntras och vid problemlösning söker man flerdimensionellt tänkande.

Inspirerande (besjälad) motivation

Förmågan att utifrån en vision sprida entusiasm och optimism är central. En ledare skall visa sin tro på framtiden och klargöra för medlemmarna i organisationen hur vägen dit ser ut. En väg att bygga förtroendefulla relationer är att utveckla förmågan till kontakt och kommunikation. Något som också framkommit är ledarens förmåga att löpande ge beskrivande återkoppling (skiljer på sak och person). Denna förmåga att se prestationer och att återkoppla till människan bakom sägs vara avgörande för extraordinär utveckling.

Målgrupp Individer i chefsbefattning med nyckelposition som vill utveckla en djupare dimension av sitt ledarskap.

Syfte Som ansvarig för en verksamhet ikläder man sig många olika roller. Oftast är tiden knapp vilket ger få möjligheter till reflektion och eftertanke. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap och nya infallsvinklar på verksamheten och ett fördjupat förhållningssätt till ledarrollen.

Mål Att ge kursdeltagarna förnyad energi och insikt om den egna möjligheten att påverka allt ifrån vision till genomförande med sikte på effektivisering, ökad trivsel och förbättrad lönsamhet.

Form Utbildningen sker i föreläsningsform i interaktion med kursdeltagarna, grupparbeten och ledarledda diskussioner.

Utgångspunkt Uifrån deltagarnas verklighet söker vi skapa medvetenhet för hur den egna verksamheten kan få starkare livskraft. Beroende på gruppens ambition och sammansättning kommer vi att kunna djupdyka i olika frågeställningar genom dialog och övningar. Utbildningen blir ett forum för vidareutbildning och korsbefruktning mellan kollegor genom diskussion och erfarenhetsutbyte.

Synsätt Synsättet grundar sig på en övertygelse om att affärslivet innebär mer än det som a priori går att kvantifiera. Även den som har stor kunskap och erfarenhet har behov av nya impulser och ett omprövat förhållningssätt. Vi lever i en tid där människors värderingar kommit i fokus som aldrig förr. Vad kan jag göra för att uppleva större mening och arbetsglädje i mitt arbete som ledare?

Vitalita - Samtalspartner

När jag, Anna Maria Eiderbrant, arbetar som mentor eller samtalspartner ligger följande ledord till grund.

Livskraft. Lita till livet. Italienskt grundpirr. Interaktion mellan form och innehåll. Kärlek och tro.

Framgång leder oftast till makt vilket medför ansvar. Ju högre nivå desto större genomslagskraft. Betydelsen av civilkurage – att våga sticka ut hakan och stå för sin övertygelse. Det du gör förankrat i dig själv kommer andra till del - lita på det.

Vita vidder i solen, eller en god bok i olivlunden. Drömmar fyller oss med energi. Bli den du innerst inne drömmer om att vara. Lev din vision.

Fokusera på träff. Bli effektiv genom att sålla och prioritera. Fokusera på allt sådant som du har fallenhet för, men inte utan ansträngning.

Färgkraft kommer ur eros som frigör inre drivkrafter. Eros lösgör dig från fasthållande föreställningar. Lek, fantisera och dagdröm. Var generös mot dig själv och investera istället för att spendera. Locka fram den oändliga energin. I processen kommer nya mål.

Sök närande relationer. Möt din med-människa. Älska din nästa – så som dig själv!

RESPEKT – förutsätter självrespekt
ANSVAR – förutsätter helhetssyn

Jag har ledarskapsutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och är diplomerad i Situationsanpassat Ledarskap SLII. Därefter har jag genomgått en drygt 1-årig ledarskapsutbildning med specialisering Transformativt ledarskap.

Kontakta oss